Archiwalne

Zamówienie Publiczne

Zaproszenie do złożenie oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 130 000 zł na podst. Art. 2
ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019
r., poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pt. Dostawa samochodu osobowego- terenowego dla Powiatowego nadzoru Budowlanego w Przemyślu.